קישור לצוי הארנונה

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי המועצה על פי חוק.
הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס. ה"מחזיק" הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, ויכול שיהא בעל הנכס, שוכר הנכס ואפילו פולש חסר זכויות משפטיות כלשהן.
בנכס ריק - בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.
מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג - 1992, ובכפוף לתקנות ההסדרים במשק המדינה, המותקנות מדי שנה. לפרטים נוספים

 

מטרת המחלקה

מחלקת הגביה במעוצה מטפלת בכל נושאי התשלומים למעוצה:

 • תשלומי ארנונה, מים וביוב-חישובים, מדידה וגביה.
 • אגרות: שלטים, היטלים ואישורים.
 • אכיפה-טיפול בנושאי אי תשלום: ניתוקי מים, עיקולי בנקים, עיקולי רכב, עיקולי מיטלטלין ותביעות משפטיות.
 • תשלום לקבלת רישיון עסק.
 • תשלומים אקראיים מגורמים שונים למעוצה.

 

תפקידי המחלקה:

 • קבלת קהל,ברור בכל נושא הארנונה וטיפול בתשלומים השונים של המעוצה.
 • אחריות על הוצאת שומות ארנונה תקופתיים.
 • קביעת סוג השימוש.
 • קבלת התשלומים וטיפול בפניות הנישומים.
 • טיפול בבקשות ההנחות לארנונה.
 • התאמות-השוואת הכנסות והוצאות אל מול הנה"ח.
 • חילופי דיירים המחזקים בנכס.
 • טיפול בהשגה על גובה חיוב הארנונה.
 • מתן אישורים על תשלום ארנונה.
 • מימוש ההנחות בחשבון המשלם,על פי הזכאות.
 • איתור זכאים להנחות אוטומטיות.
 • קבלת בקשות להנחה והעברתן להמשך טיפול.
 • בדיקת זכאות והענקת פטור לנכס ריק.
 • הפקת החיובים.

 

מהי ארנונה:

הארנונה היא מס שמשלם,עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, כל בעל/מחזיק בנכס(מבנים,דירות,קרקעות,וכיו"ב) בתחום הרשות המקומית.

הארנונה מהווה מקור מרכזי לתקציב המעוצה.

הארנונה מוטלת לתקופה של שנת תקציב מלאה, מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר, בהתאם לצו הארנונה התקף.

סכום חיוב הארנונה מחושב אך ורק עפ"י שטח הנכס, במכפלת התעריף למ"ר.

בתחום זה אחראית המחלקה על:

 • קביעת שומת ארנונה (גודל, סיווג, חזקה).
 • טיפול בהשגות על שומת הארנונה.
 • טיפול בהנחות מתשלום ארנונה: פטור נכס ריק, זכאים על פי חוק ומבחן הכנסה.
 • הפקת חיובים שוטפים לתושבים וגורמים מוסדיים בארנונה, חינוך ושונות.
 • מעקב וגבייה מחייבים.
 • תפעול שוטף של קופת המעוצה.
 • ביצוע התאמות כספיות מול הנה"ח במעוצה.
 • ביצוע אכיפה כנגד חייבים.
 • טיפול בפניות התושבים.

דיווח לראש המעוצה ע"י הפקת דוחות כספיים מידי רבעון.

 

הנחות על תשלומי ארנונה:

על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה, רשאית המעוצה לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים, עפ"י קריטריונים קבועים.
הזכאים העונים לקריטריונים יגישו את המסמכים הנדרשים, להוכחת הזכאות ויקבלו הנחה בהתאם לזכאותם.
מי שאינו עונה לקריטריונים הקבועים רשאי להגיש בקשה להנחה לועדת הנחות על תקן של מבקש נזקק.
הגשת הבקשה תבוצע ע"י טפסים מיוחדים שניתן לקבלם במחלקת הגביה.
הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת מתשלום ארנונה מלאה ואינה דוחה את מועד התשלום.
על פי הוראות החוק לא יינתנו כפל הנחות, הזכאי להנחה עפ"י שני קריטריונים, יקבל את ההנחה הגבוהה יותר על בסיס אחד מהם.

 

מצב כלכלי:

לפי מבחן ההכנסה ברוטו של כלל המחזיקים בנכס בהתאם למפורט בתקנות ההסדרים(תקציב המדינה).

עקרונות לקבלת הנחות:

 • יש למלא טופס בקשה ולצרף את כל המסמכים הדרושים.
 • תינתן הנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן.
 • תינתן הנחה על נכס אחד בלבד המשמש למגורים בלבד.
 • תנאי להנחה-תשלום חובות קודמים.

ההנחה תינתן עבור שנת הכספים השוטפת בלבד.

 

ועדת הנחות:

זכאי לפנות לועדת ההנחות "נזקק" שנגרמו לו הוצאות חריגות במיוחד בשל טיפול רפואי או אירוע אשר הביא להרעה משמעותית במצבו החומרי.

 

מילון מונחים:

השגה:

מחזיק בנכס הסבור כי חלה טעות בקביעת חיוב הארנונה השנתית,בגודל הנכס,סיווגו,או בעניין החזקה עליו,רשאי להגיש "השגה".

את ההשגה יש להגיש בכתב,תוך 90 יום מתאריך קבלת ההודעה לתשלום.

מנהל הארנונה ישיב להשגה תוך 60 יום ממועד קבלתה במשרדי המעוצה.

 

המחזיק הרשום בנכס (נישום):

עפ"י חוק חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק הידוע והרשום בספרי השומה של המעוצה.

יש להודיע על כל שינוי שחל במחזיק בפועל בנכס.

תיקון החוק קובע כי בעת השכרה לתקופה הקצרה משנה יהיה הבעלים על הנכס ("המשכיר") בלבד חייב בתשלום הארנונה ולא השוכר.

המחזיק הרשום בנכס יהיה הבעלים,אלא אם כן הומצא למעוצה מסמך משפטי(הסכם חתום המעביר את ההחזקה בנכס לאחר).

 

חילופי מחזיקים בנכס:

בקשה לחילופי מחזיקים בנכס יש להעביר בכתב,בצרוף כל המסמכים הנדרשים,לפני ביצוע ההחלפה בפועל.

 

דרכים לתשלום ארנונה:

 • תשלום שנתי מראש-מעניק למשלם פטור מהצמדות למדד המחירים לצרכן של אותה שנת המס' והנחה של 2% או כפי שמפורט בצו הארנונה של אותה שנה.
 • תשלום דו חודשי-6 תשלומים צמודים למדד.

 

אמצעים לתשלום ארנונה:

 • הוראת קבע לבנק/כרטיס אשראי - ניתן לשלם את התשלום הדו חודשי בלבד, כשהוא צמוד למדד, התשלום בהוראת קבע מזכה בהנחה של 2% או כפי שמפורט בצו הארנונה של אותה שנה.
 • בדלפקי כל אחד מהבנקים - ניתן לשלם את התשלום הדו חודשי, צמוד למדד.
 • טלפונית - באמצעות כרטיס אשראי - ניתן לשלם את התשלום הדו חודשי, צמוד למדד.
 • לצורך תשלום בכרטיס אשראי באמצעות הטלפון יש להתקשר למחלקת הגביה לטלפון 04-8397505/04-8397417 (אפראח/גאדה).
 • בקופת המעוצה - ניתן לשלם את התשלום הדו חודשי, צמוד למדד, במזומן,
 • בהמחאה או בכרטיס אשראי.
 • באמצעות האינטרנט דרך אתר המועצה.

 

פיגור בתשלומי ארנונה:

אי תשלום הארנונה במועד,מחויב בהצמדה מלאה ובריבית פיגורים חודשית.

 

אכיפת התשלומים:

הטיפול בחובות המצטברים בגין ארנונה ותשלומי אגרות,מועבר לטיפול המחלקה המשפטית/מחלקת אכיפה. 

 


תעריף אגרת הביוב לדלית אל כרמל לשנת תשע"ה הינו 2.772 שח