הודעה לציבור בעניין פינוי הגזם וניקוי מדרכות

1הודעה לציבור בעניין פינוי הגזם וניקוי מדרכות
הודעה לציבור בעניין פינוי הגזם וניקוי מדרכות