הודעה בדבר הטלת ארנונה כללית 

מועד אישור צו הארנונה ע"י המועצה-

החלטת מועצה בדבר הטלת ארנונה כללית לא יאוחר מיום 1 ביולי שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה במקום ה-1 בדצמבר לפני התיקון(תיקון ס' 276(א) לפקודה)

חובת פרסום טיוטת הצעת צו הארנונה לפני אישור במועצה-

התיקון הוסיף חובה לפרסם באתר האינטרנט של העירייה את טיוטת הצעת העירייה בדבר הטלת ארנונה (צו הארנונה), בצירוף דברי הסבר, 10 ימים לפני ישיבת המועצה המועצה בעניין הטלת הארנונה הכללית, וכן להעמיד את טיוטת ההצעה לעיון הציבור במשרד העירייה(הוספת סעיף 276(ד) לפקודה). תיקון זה ייכנס לתוקפו שנתיים לאחר פרסום תיקון 136, דהיינו החל ביום 26/03/2016.​

 

שיעורי הארנונה הכללית:

 

צווי הארנונה: