במסגרת הוגנות ושקיפות במתן השירותים מפרסמת מועצת דאלית אל כרמל את הדוחות הכספיים השנתיים.